Odlučovače ropných látok OL-STOP

Plnoprietokové koalescenčné odlučovače ropných látok typu OL-STOP sú určené na zachytávanie voľných ropných látok (NEL) z odpadových vôd tam, kde dochádza k ich znečisteniu ropnými látkami z technologických, čistiacich a iných procesov, t.j. sú vhodné na použitie:

  • ✔ na parkoviskách a odstavných plochách motorových vozidiel
  • ✔ čerpacie stanice pohonných hmôt
  • ✔ dielne, technologické procesy, auto umyvárne a opravovne, čistiace a pracovné plochy, kde nedochádza k použitiu chemických čistiacich prostriedkov,
  • ✔ ako predradný stupeň na zníženie obsahu voľných ropných látok a kontaminovaných kalov na vstupe odpadových vôd do chemickej čistiarne.

Pri kontaminácii odpadových vôd na vstupe do odlučovača do hodnoty 1000 mg.l-1 dosahujú odlučovače OL-STOP na výstupe z odlučovača hodnoty 1 - 2,5 mg.l-1NEL.

Pri požiadavke na vyčistenie odpadových vôd na výstupe z odlučovača na hodnoty 0,1 - 0,4 mg.l-1 NEL, môžu byť odlučovače OL-STOP doplnené o sorpčný filter v ktorom dochádza k absorpcii zostatkových ropných látok. Konštrukcia, použité materiály na výrobu odlučovačov, funkcia a účinnosť čistenia odlučovačov OL-STOP plne vyhovujú a spĺňajú požiadavky normy STN EN 858 - 1.

Výhody odlučovača ropných látok OL-STOP:

  • ✔ spoľahlivosť prevádzky a vysoká kvalita čistenia odpadových vôd,
  • ✔ ľahká a pevná konštrukcia,
  • ✔ jednoduchá a rýchla montáž (na miesto sa dodávajú kompletne zmontované),
  • ✔ jednoduchý a rýchly servis, čistenie koalescenčných filtrov i za plnej prevádzky odlučovača,
  • ✔ meranie a signalizácia množstva zachytených ropných látok, a to i bez potreby použitia elektrickej energie,
  • ✔ splnenie parametrov a požiadaviek, ktoré pre odlučovače ropných látok vyžaduje norma STN EN 858 – 1.

Spôsob fungovania odlučovača ropných látok:

Odlučovače OL-STOP sú plastové (polypropylénové) nádoby, ktorých priestor je rozdelený deliacimi stenami, prepojovacími otvormi a koalescenčnými filtrami tak, aby boli splnené požiadavky na hydrodynamiku pri prúdení odpadovej vody. Toto zabezpečí správnu funkciu odlučovača pri gravitačnom odlučovaní, splnenie podmienok pre vznik efektu koalescencie vo filtri a zamedzí sa skratovým prúdeniam a víreniu odpadových vôd.

Odpadová voda vteká cez zápachový uzáver, ktorý tvorí súčasne ukludňovací element vodného toku, do usadzovacieho a primárneho gravitačného priestoru. Tu dochádza k sedimentácii mechanických nečistôt ako je piesok, kameň, hlina a pod. a tiež k čiastočnému odlúčeniu ropných látok, ktoré vyplávajú na hladinu vody. Rovnako na hladinu vyplávajú aj kontaminované pevné častice, ktoré majú menšiu hustotu ako voda. Ďalej voda prúdi cez koalescenčný filter, kde dochádza k zhlukovaniu veľmi jemných častíc ropných látok, ktoré v gravitačnom priestore vyplávajú na hladinu, kde po určitom čase vytvoria súvislú vrstvu. Vyčistená voda vyteká cez výtokový systém do kanalizácie.

Koalescenčný filter sa neopotrebúva, pretože sa v ňom priamo nezachytávajú ropné látky. Konštrukčne tvorí kompaktný celok, ktorý sa ľahko po vodiacej tyči vytiahne smerom nahor, kde sa priamo nad otvorom do odlučovača prepláchne prúdom vody, čím sa odstránia na filtri zachytené jemné mechanické častice.

Ak je odlučovač vybavený sorpčným filtrom, tento sa po naplnení ropnými látkami vymení (mení sa sorpčná náplň filtra), pričom sa s ním manipuluje rovnako ako s koalescenčným filtrom za plnej prevádzky odlučovača.

Na miesto použitia sa odlučovač dopraví v kompletnom stave. Jeho montáž spočíva v uložení na základovú dosku alebo na inak pripravenú plochu a napojí sa na prítokové a odtokové kanalizačné potrubie.

Odlučovače ropných látok OL-STOP sú moderné zariadenia, ktoré spĺňajú všetky praktické, úžitkové, kvalitatívne parametre.

Pri ich návrhu, konštrukcii a riešení hydrauliky boli využité skúsenosti špecializovaných pracovníkov v tejto oblasti, boli využité špecializované laboratórne metódy a prístroje na stanovenie hydraulických parametrov filtrov.

V prípade ak Vás zaujíma cena, alebo bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:

Cenová ponuka     alebo     0907 777 887

Fotogaléria

Odlučovač ropných látok
Odlučovač ropných látok
Odlučovač ropných látok
Odlučovač ropných látok
Odlučovač ropných látok
Odlučovač ropných látok